PayFunc Portal · Payments for Programmers

Payments for Programmers

PayFunc Portal

1100 words 5 minutes

PayFunc Portal är en plattform som du kan använda för att hantera kundernas betalningar och hämta ut rapporter via ett enkelt webbgränssnitt. Detta är PayFuncs motsvarighet till Certitrades MCA.

Debitering sker inte automatiskt i PayFuncs system. Du måste manuellt genomföra debitering i PayFunc Portal.

Inloggning

Fyll i användarnamn och lösenord i inloggningsrutan för att logga in. Efter inloggning förblir du inloggad i 12 timmar eller tills du loggar ut manuellt.

Inloggningar varar i 12 timmar

Utloggning

Längst upp till höger i användargränssnittet finns en knapp som kan användas för att logga ut.

Vyer

Beroende på vilka tjänster du använder kan du ha fler än en vy tillgänglig. Ordervyn finns alltid, men det kan även finnas en Skapavy, där nya ordrar kan skapas och skickas till kunden. Om du har fler än en vy kan du växla mellan dem genom att klicka på Ordrar- eller Skapa-knappen i menyraden högst upp.

Ordervyn

Ordervyn används för att visa upp ordrar, filtrera ordrar, ändra orderstatus och ladda ner rapporter om ordrar.

Orderlista

Orderlistan återfinns både i Ordervyn och i Skapavyn, men det finns skillnader i vilka ordrar som visas.

Orderlistan rymmer information om alla ordrar som uppfyller det gällande filterkriteriet. Längst ner visas det totala antalet ordrar och det totala orderbeloppet för alla visade ordrar, om inte en eller flera ordrar är markerade. I så fall visas antalet markerade ordrar och deras sammanlagda belopp.

Markera ordrar

Använd kryssrutorna till vänster i orderlistan för att markera en eller flera ordrar.

Ändra status

Så snart en eller flera ordrar är markerade visas en liten panel till höger. Den innehåller aktiverade knappar, med starkare färg, och avaktiverade knappar, med blekare färg, som representerar olika statusförändrande handlingar som kan utföras på ordern. För att en knapp ska vara aktiverad måste den statusförändrande handlingen vara tillgänglig för samtliga markerade ordrar. Om den är avaktiverad har minst en markerad order en status som omöjliggör handlingen.

Då ordrar markerats visas ett verktyg för statusbyte

Debitera

Den gröna knappen med bockmarkering används för att debitera (charge) alla markerade ordrar. För att handlingen ska vara tillgänglig måste de markerade ordrarna ha statusen beställd. Efter att handlingen har genomförts får ordrarna statusen godkänd. Detta är det enda sättet att genomföra debitering i PayFuncs system. Debitering sker inte automatiskt.

Avbryta

Den röda knappen med kryssmarkering används för att avbryta ordrar innan de har debiterats. En redan debiterad order kan inte avbrytas, men den kan återbetalas. Efter att en order har avbrutits får den statusen avbruten.

Återbetala

Den röda knappen med en pil som kröker sig åt vänster används för att återbetala ordrar som har debiterats. Endast debiterade ordrar kan återbetalas. Efter att en order har återbetalas får den statusen återbetald.

Synkronisera

Den gråa knappen med en cirkulär pil kan användas för att synkronisera ordrar som inte har uppdaterats efter att kunden har genomfört en betalning. Använd den om orderlistan inte har uppdaterats av sig själv inom några minuter.

Filter

Högst upp i ordervyn finns ett fält som kan användas för att sätta ett filter på orderlistan. Genom att skriva dit exempelvis ett telefonnummer, en epostadress, en summa eller en status och trycka på enter eller på sökikonen i fältet aktiveras detta filter på listan. Endast ordrar som uppfyller filterkriteriet visas. Filtret ersätts av ett nytt om ett annat fylls i. Filtret kan även avlägsnas genom att klicka på backstegikonen i filterfältet.

Vid filtrering på status används engelska termer.

svenska engelska
skapad created
beställd ordered
avbruten cancelled
godkänd charged
betald paid
återbetald refunded
nekad denied
väntande pending
skickad deferred

Orderlistan kan filtreras

Ladda ner orderrapport

Om du klickar på den lilla molnformade ikonen i det nedre högra hörnet laddas uppgifter om alla markerade ordrar eller, om ingen order är markerad, alla ordrar som visas i listan ner. Filen använder ett CSV-format (comma separated value).

Skapavyn

Om du använder PayFunc Send finns utöver Ordervyn även Skapavyn tillgänglig. Den innehåller ett formulär för att skapa ordrar upptill, en lista över ordrar som ännu inte har betalats nedanför och i botten en filtrerad orderlista som endast visas ordrar som skapats vid samma dator och som inte redan har debiterats.

Den här videon visar hur PayFunc Send används:

Skapa en order

Formuläret högst upp i Skapavyn kan användas för att skapa nya ordrar. Ett ordernummer genereras automatiskt och finns förifyllt i fältet för Ordernummer, men kan ersättas av ett annat ordernummer om du fyller i det själv. Det går antingen att fylla i ett orderbelopp direkt eller att specificera vilka artiklar som ingår i ordern. Det går bara att ändra beloppet i Summa-fältet om det inte finns några artiklar.

Lägg till en ny artikel genom att klicka på den gröna plus-ikonen i Summa-fältet. Då visas en ny formulärrad där du kan fylla i uppgifter om artikeln. Det går att utelämna information. Antal kommer att sättas till 1 om inget antal väljs. Pris och moms kommer att sättas till 0 om inget väljs. Ange priset inklusive moms och moms som momssats i procent. Soptunneikonen till höger kan användas för att ta bort artikeln.

Beroende på vilken tjänst som används anges kundens kontaktuppgifter antingen i form av ett telefonnummer eller en epostadress. Kunden kommer att få en länk till utcheckningen skickad till sig antingen via ett SMS eller ett epostmeddelande.

Skicka ordern genom att trycka på den gröna pilsymbolen längst till höger.

Formuläret högst upp används för att skapa en order

Skapade ordrar

Skapade ordrar som ännu inte har betalats visas i listan under formuläret. Här visas även ordrar som har skapats på andra arbetsstationer hos samma handlare. Om kunden väljer att inte slutföra ordern eller om ordern av annan anledning behöver avbrytas kan soptunnesymbolen till höger användas för att avbryta den. Efter ett klick visas ett utropstecken. Klicka på detta inom två sekunder för att bekräfta att ordern ska avbrytas.

Skapade men ej betalada ordrar kan avbrytas

Orderlista i Skapavyn

Längst ner i Skapavyn finns en orderlista som endast visar ordrar som ännu inte har debiterats och som har skapats vid samma arbetsstation. Det går att genomföra statusförändrande handlingar på dessa ordrar via denna vy, men om ordern exempelvis debiteras så kommer den därefter att filtreras bort ur listan. För att hantera ordern ytterligare måste du byta vy till Ordervyn.